måndag 22 mars 2021

Intervju med Fram^

Idag blir det en intervju med Fram^, ett svenskt bolag med vietnamesisk inriktning. vilket inte hör till vanligheterna. Jag har ställt några frågor som bevaras av VD Max Bergman och styrelseordförande Christopher Beselin. Som disclaimer ska nämnas att jag inte äger aktier i bolaget i dagsläget men tycker bolaget är klart intressant. Nu till frågorna, eller ja, framförallt svaren! 

För den som vill, kolla gärna in Fram^s hemsidaIR-sidasenaste rapport och årsredovisning.  


1. Vilka bolag har ni som förebilder? Kan man beskriva er som ett litet Rocket Internet, Lazada eller Kinnevik?

- I vårt bolagsbyggande inom affärsområdet Venture Building har vi många förebilder i den bemärkelsen att bygger våra bolag från scratch med en eller ett flertal internationella peer-bolag med liknande affärsmodeller som förebilder. Vi söker då digital affärsmodeller som har bevisat sig själva brett över världen och som vi ser att vi kan anpassa för implementering lokalt i Vietnam. Med hjälp av denna metodik söker vi att eliminera innovationsrisken i att starta nya verksamheter från scratch - vi tar således inte ett bet på något helt nytt som aldrig lyckats någonstans tidigare, utan vi tar ett bet på att vi ska lyckas med implementeringen av en bevisad affärsmodell i en ny marknad - Vietnam.

- På aggregerad nivå liknar vår modell Rocket Internets, men med tre viktiga skillnader: 

i) vi har en betydligt mycket mer fokuserad bolagsportfölj (ca 10 bolag istället för 100-tals bolag), 

ii) vi fokuserar enkom på Vietnam (istället för hela världen), och 

iii) vi fokuserar på medelstora marknadssegment/vertikaler som har potential att nå lönsamhet relativt fort (jmf med Rocket Internet som siktar in sig på de allra största marknadssegmenten som per definition blir mycket volymberoende för att nå slutgiltig lönsamhet, samt ofta mycket konkurrensutsatta). 

- Det finns även likheter med Kinnevik i hur vi agerar som listat investmentbolag med en portfölj av snabbväxande digitala bolag. En av skillnaderna mot Kinnevik är däremot att vi främst startar våra bolag från scratch själva, istället för att investera i existerande externa bolag.

- Ett bolag vi hämtat mycket lärdomar från, främst när det gäller exekvering, operationella frågor och framgångsfaktorer är Lazada. Chris Beselin, styrelseordförande i Fram^, grundade Lazada Vietnam finansierat bl.a. av Rocket Internet och Kinnevik - på tre år växte bolaget från Chris som första anställd till att vara den ledande e-handelsplattformen i Vietnam (och regionen), vartefter den såldes till Ali Baba för ca 30 miljarder SEK. Lärdomar och erfarenheter från hur Chris lyckades skala Lazada ligger till grund för hur vi arbetar i våra bolag idag.


2. Hur kompletterar era olika verksamhetsgrenar varandra (Standing teams och Venture Building)? 

- Fram^ inledde med att enbart ha Standing Teams som affärsområde, för att senare expandera med Venture Building under 2017. Vår långa bakgrund inom IT-utveckling, djupa tekniska kompetens samt breda erfarenhet av att rekrytering av digital topptalang ligger till grund för båda affärsområdena idag. Rent konkret kan detta tex. yttra sig i att en utvecklare inom Standing Teams som just avslutat ett externt klient-projekt därefter kan gå vidare till att arbeta med ett utvecklingsprojekt inom affärsområdet Venture Building - på så vis kan vi både åstadkomma en högre flexibilitet i resursallokering samtidigt som bolaget kan erbjuda den individuella utvecklaren en mer mångfacetterad karriärbana. I slutändan leder detta till att bolagen inom Venture Building får access till starkare digital talang samtidigt som det blir lättare för Standing Teams att rekrytera och behålla dem eftersom vi kan erbjuda en mer attraktiv professionell utmaning. 

- Därutöver finns det naturligtvis även skalfördelar i att kunna utnyttja centrala funktion så som finans, admin, HR, etc över ett större antal operationella enheter/bolag.


3. Hur ser ni på korruptionsrisker och politiska risker? Hur stor skillnad är det att vara verksam i Vietnam jämfört med t.ex. Kina?

- Det påtagliga likheter mellan Vietnam och Kina, både tex i termer av kultur och företagsklimat, och jag tror båda länderna vid en första anblick kan te sig svåra att driva bolag i. Inom ledningsgruppen har vi lång erfarenhet av tillväxtmarknader i Afrika, Latinamerika och Asien - och mot den bakgrunden är vår syn emellertid att Vietnam är ett av de enklare utvecklingsländerna att driva bolag i när man väl är etablerad lokalt.

- Vietnams politiska styre är det mest stabila i Sydostasien, vilket kommer med den stora fördelen att spelreglerna är förutsägbara. Vidare är det positivt att se hur Vietnams styre under de senaste årtiondena har drivit en fokuserad agenda av marknadsvänliga avregleringar samt investeringar i utveckling, infrastruktur och frihandel, vilket har levererat imponerande makroekonomiska resultat (t.e.x ca 30 år av genomsnittlig BNP-tillväxt om 7%).

- Korruption är alltid en riskfaktor i utvecklingsländer. För oss har det varit viktigt att tidigt sätta en tydlig intern kultur kring att inte acceptera korruption i någon form och hittills är det uppmuntrande att konstatera att det inte hämmat oss i vårt företagsbyggande i Vietnam.


4. Hur skiljer ni er från en Vietnamfond i exponering?

- Den största skillnaden mellan en vanlig Vietnamfond och Fram^ är vilka tillgångsslag vi investerar i. En vanlig Vietnamfond investerar främst i aktier noterade i Vietnam, medan en investering i Fram^ ger en exponering mot en koncentrerad portfölj av onoterade snabbväxande digitala bolag. Dessvärre skulle det inte gå att komma i närheten av den exponering som Fram^ erbjuder idag via de vietnamesiska börserna, eftersom det tyvärr enbart finns en handfull digitala bolag noterade i Vietnam idag (enbart ca 3-4 bolag har i huvudsak digital eller digitalt-relaterad verksamhet av totalt ca 1600 noterade bolag i landet).


5. Köper ni för att sälja eller för att behålla? Vad avgör om ni köper/säljer/behåller?

Att bygga bolag tar tid och Fram^ har en lång tidshorisont när det kommer till våra dotterbolag och investeringar. Generellt investerar vi för att bygga vidare och skapa ytterligare betydande aktieägarvärde - först på sikt, när vi bedömer att bolaget utvecklas bättre på annat sätt, så ser vi över möjligheten att sälja/avyttra. 

- Vi utvärderar alla våra bolag fortlöpande och givet att vi har fördelen att investera "permanent kapital" via vår egen balansräkning (att jämföra med tex. en VC-fond som har "temporärt kapital" pga fondens livstid - dvs de MÅSTE avyttra efter en viss tid) kan vi vid varje given tidpunkt bedöma om våra aktieägare gynnas mest av att a) behålla och vidareutveckla bolaget, b) ta in externt kapital för att accelerera utvecklingen i bolaget, c) sälja delar/hela bolaget, eller d) särnotera bolaget (endera via utdelning av dotterbolagsaktier till moderbolagets aktieägare eller via en mer traditionell IPO-process).  

  

6. Vilka konkurrensfördelar har ni? Och hur skiljer de sig åt i era verksamhetsgrenar? Finns det många andra bolag som gör samma sak?

- Vi har inga konkurrenter lokalt som startar, utvecklar och digitaliserar bolag med en metod som liknar vår. Framförallt skapar detta konkurrensfördelar mot andra investerare i tidiga faser av digitala bolag genom att vår metodik skapar oss en egen unik "deal pipeline" som ingen annan VC-fond eller investerar får access till (således skapar vi både unika investeringsmöjligheter och undviker att vi investerar till dyra inträdesvärderingar, givet att vi inte har konkurrens kring våra "målbolag" som vi skapat själva).

- Jämfört med andra lokala (och för den delen även internationella) tidiga bolag har vi även en konkurrensfördel i att vi på ett snabbt och effektivt sätt kan tillföra erforderliga resurser. Vi har exempelvis tillgång till ett stort tekniskt humankapital från Standing Teams, ledningsgruppens bolagsbyggarerfarenheter, kapital från starka ägare samt att ett brett lokalt nätverk. Vidare lär sig våra bolag mycket i utbytet med varandra, vilket minskar risken att flera bolag gör samma tidiga klassiska misstag som ett enskilt bolag tvingas göra. 


7. Vad är de största riskerna?

- Rent generellt bör man nog alltid framhålla att en av de största riskerna är att vi inte rör oss tillräckligt fort och att vi inte på ett tillräckligt bra sätt hörsammar våra kunder och vad de efterfrågar i de individuella dotterbolagens verksamheter. Vidare måste vi alltid se till att vidareutveckla våra plattformar och digitala kundresor tillräckligt snabbt och proaktivt för att fortsatt tillväxt skall vara möjlig. För att minska denna risk fortsätter vi att kontinuerligt investera i våra tekniska plattformar, samtidigt som vi fortlöpande analyserar hur våra kunder uppfattar våra erbjudanden och hur vi kan anpassa och förbättra dem.


8. Vad ska ni göra för att gå med vinst på sista raden? Är verksamheten lite "ryckig" till sin natur i och med att det delvis handlar om att sälja bolag, och att det stora värdeskapandet blir synligt först då?

- Fram^ fokuserar helt på "sustainable profitable growth”, vilket för oss betyder att vi endast vill investera i bolag och initiativ som hjälper oss att växa, både på kort och lång sikt, samtidigt som de har en positiv långsiktig inverkan på gruppens lönsamhet. Det är också därför vi har riktat in vår Venture Builder på medelstora marknadssegment/nischer där affärsmodellerna kan uppnå lönsamhet snabbare än inom de allra största och mest konkurrensutsatta marknadssegmenten. 

- Gruppens bolag och bolagskultur genomsyras av en kostnadsmedvetenhet och vi minimerar ständigt fasta ”overhead”-kostnader för att istället investera vårt kapital i att bygga skalbara bolag som kan växa lönsamt.


9. Var kan ni, i bästa fall, vara som bolag om 5-10 år?

- Målbilden vi arbetar efter är att bli "The leading digital consumer brands group in Vietnam". Vietnam är ett av världens snabbast växande länder och våra digitala dotterbolag är exponerade mot några av landets snabbast växande digitala marknader samtidigt som våra digitala plattformar och affärsmodeller bör kunna växa snabbare än dessa marknaders genomsnitt - i bästa fall leder detta till exponentiell tillväxt, varför vi inom 5 år genererar ett starkt kassaflöde som kan återinvesteras i fler digitala bolag och nå en mycket attraktiv avkastning för våra aktieägare.


söndag 21 mars 2021

Förvärvsbolag - vad är viktigt?

Har funderat en del på förvärvsbolag, dvs bolag som åtminstone delvis har som affärsidé att köpa upp andra bolag. De två nordiska bett jag äger är tydliga förvärvsbolag: Kahoot och Embracer. Det ska sägas att jag inte har något vidare track record i den här typen av bolag och har gått bort mig tidigare. Så vad har jag lärt mig. Eller om vi ställer frågan bredare: Vad borde vara viktigt i just förvärvsbolag? 

Stark marknadsposition som förstärks av förvärven

Jag letar efter marknadsledande bolag där nyckelbegreppet är hög relativ marknadsandel. Bolaget ska att dominera en eller flera nischer. Kahoot, Embracer och Vitec gör det, men Swedencare gör det inte på samma sätt. Där kan jag i alla fall inte få fram särskilt mycket om marknadsandelar och marknadsposition. Man kan också jämföra med gamla klassikern Dragons Den. Helst vill man att bolaget själv blir uppvaktade, i en omvänd headhunting. Bolaget får gärna vara Acquiror of choice vilket ger bra pris på förvärven och man vill att de som säljer tittar på mer än priset. 

I den bästa av världar konsoliderar förvärvsbolaget en fragmenterad bransch. Ett "Stockwik" skapar däremot inte synergier. De kan förvärva 1 000 bolag men om de är orelaterade kommer bolaget inte bli starkare eftersom däckverkstäder aldrig har något med hälsovård att göra. För min del vill jag helst ha en "moat" som växer genom förvärven. Typiskt sett letar jag efter en förbättrad tjänst eller produkt och nätverkseffekter eller andra skalfördelar och synergier. 

Låga skulder och helst ingen utdelning

Lyckade förvärvsmaskiner tar oftast inga stora risker. Skuldfinansiering är en sådan risk. Här har jag gått bort mig tidigare då jag varit för tillåtande med högre skuldsättning (i Decisive Dividend och Famous Brands). Jag är numera riskavert, konservativ, vill aldrig ha skuldsättning över 1x EBITDA och ser hellre nyemission vid förvärv framför lån om inte egna kassaflöden räcker. Som ett tydligt exempel på alldeles för stor finansiell risk för mig kan vi ta Stockwik (6,8x 2020 års EBITDA). 

En effekt av detta är att jag inte tycker att förvärvsbolag borde dela ut, eftersom det gör utspädningen eller lånen större. Kahoot och Embracer delar inte ut, medan Swedencare gör det. Visst kan det vara ett sätt att berika aktieägare/ledning och en aktie-populariserande "hygienfaktor". Men varför inte använda pengarna till förvärv istället? Jag förstår faktiskt inte varför t.ex. Swedencare, Vitec, Nordic Waterproofing och Instalco delar ut, när det förmodat finns goda förvärvsmöjligheter kvar.

Rutinerad ledning med god historik

Ledningen är alltid viktig, särskilt för förvärvsbolag eftersom framtiden är mer okänd. Man kan jämföra med ett fotbollslag där ledningen ska agera både tränare och scout. Hur har de lyckats tidigare? Det är mer utmanande att kunna båda delarna och här krävs andra egenskaper än för vanligt förvärvsarbete! Fokus, gediget kunnande och riktigt stort insynsägande tror jag är avgörande.  

Jag söker efter personer och företagskulturer med både bevisad fingertoppskänsla för förvärv och förmåga att hålla ihop verksamheten, helst "Intelligent Fanatics". Även om jag sett många deckare i mina dar är det svårt att direkt veta vilka som är framstående seriemördare eller serieförvärvare! Man får följa spåren så gott det går och inlägget tar upp mina subjektiva spaningar. 

Äger du några förvärvsbolag? Vad tror du är viktigt för den typen av bolag?

söndag 14 mars 2021

Embracer - blev köp till sist


Är flera år sen med att köpa Embracer men nu är det gjort. De har från och till varit i gränslandet (Borderlands) för köp, men jag har inte fattat konkurrensfördelarna. Förrän nu, eventuellt. Det har alltid varit stötestenen.

Vilka är då konkurrensfördelarna?

 • De är en "Federation of gaming entrepreneurs" vilket inte är standard i branschen. Uppfattar det som att företagare lite hellre säljer till Lars än någon annan. Acquiror of choice är möjligen starka ord men det finns något där. Med en decentraliserad modell får man frihet och det blir lite av en unik företagskultur som är svår för de andra förvärvarna att skapa i efterhand. Chansen till konstnärlig frihet och att stå på egna ben i en större helhet ska inte underskattas.
 • Starka varumärken. Vissa spel, men långtifrån alla, har starka varumärken som skapar lojalitet och kan nog gå att sätta en ny siffra bakom, jfr Borderlands 3, 4 etc... En del spel anspelar på nostalgi och att köra "dataspelsrekond" och piffa upp gamla beprövade varumärken är smart.  
 • Storleken och hög marknadsandel kan ge förhandlingsstyrka mot Steam och andra plattformar. Sen är väl visserligen prismodellen fast, så vet inte vad det innebär i praktiken, Men makten förskjuts från plattformar till IP-ägare och det kan bli lite som H&M:s situation jämfört med köpcentrumen.
 • Vissa synergier kan finnas i delade erfarenheter och resurser. Särskilt på sikt kan det finnas fördelar i hantering av varumärken, kapital, ekosystem, administration etc
 • Intelligent fanatiker vid rodret och Lars Wingefors kan nog översättas till "Large Winner Force" :)  Ska man någon gång sätta värde på ledningen är det när det finns djupt kunnande, erfarenhet och engagemang, kombinerat med jordnära egenskaper. Eftersom lånefinansieringen är låg är han inte heller någon risktagare av stort mått. 

Tveksamheter

 • Förvärv innebär alltid, alltid, alltid en risk och kan på sikt innebära ett skakigt bygge. Ju större ett bolag blir, desto svårare att hålla ihop det och få alla att gå åt samma håll. Håller modellen om de är mångdubbelt så stora som idag? 
 • Stort personberoende. Utan Lars Wingefors skulle Embracer vara väsentligt svagare.
 • Hård konkurrens i sektorn, särskilt om man ser den som underhållning i stort, många aktörer kämpar om privatpersoners tid och pengar.
 • Hur mycket kan de förvärva innan det går trögare? Tvingas man gå ner i kvalitet eller förvärva större och större? Risken är att de lägst hängande och godaste förvärvsäpplena redan är plockade? 
 • Trots mindre lista börjar de bli ett storbolag och generellt är det svårare att växa lika starkt från en högre nivå. De är en champion snarare än en hidden champion och jag är sen på bollen i detta bolag. Men sånt är irrelevant, det är framtiden som räknas.
 • Mina amerikanska favoritfonder är inte inne i bolaget, ser de något de inte gillar?
 • Svårt att förstå redovisning och alla rörliga delar i bolaget och allt kokar ner till en förtroendefråga. Tror såklart inte något är fel, men skulle ha väldigt svårt att upptäcka det själv.
 • Har ingen edge i detta hyfsat välbevakade bolag, men det kan ju gå bra ändå :)

Summering
Allt sammantaget tror jag, numera, att bolaget har en narrow-moat. De har tagit plats i portföljen med en hyfsat låg andel, men finns i alla fall där nu. De är ett tillväxtbolag som drivs framåt av en megatrend (digitalisering/mer spelande) och har en ganska unik position på marknaden och en vettig förvärvsstrategi med låg skuldsättning. Lite som en dataspelsfond med aktiv förvaltning till lågt pris. 

Äger du Embracer? 

söndag 7 mars 2021

Strategin och kompromisser


Min strategi har varit lite väl rigid. Jag har nog begränsat mig lite väl hårt i vilka bolag jag kan äga. Enkelt uttryckt borde jag kunna kompromissa med vissa delar, särskilt om bolaget är väldigt billigt. Man kan dela upp strategin/checklistan i vissa grundkrav och därutöver önskvärda egenskaper. Värdering kan då kompensera i förhållande till hur mycket man får av det önskvärda.

Grundkrav

Här är mina grundkrav som jag inte kan kompromissa med. Jag köper inte ett bolag som inte uppfyller detta. Skulle något av det jag äger försämras, eller bryta mot någon punkt kommer jag sälja det. Detta är "must have".

 • Låg skuldsättning, max 1 gr EBITDA
 • Tillväxtbolag, minst 8-10 procents försäljningstillväxt över tid.
 • Marknadsandelen är minst 3:a lokalt eller globalt.
 • Minst "narrow-moat", dvs konkurrensfördelar finns.
 • Ocykliska inslag.
 • Ledning utan prickar, visst insynsägande.
 • Inga bolag från diktaturer eller auktoritära regimer (uppdaterat)
 • Åtminstone samhällsneutralt, ska inte strida mot ESG. 
 • Om inte lönsamt idag ska vinsten finnas inom räckhåll: EBITDA-positivt inom ett år och vinst på sista raden inom två år, enligt genomsnittsprognoserna. (uppdaterat)
 • Inte stort och välkänt vid köp, max 20 miljarder USD i Marketcap. 

Moat måste identifieras, det ska finnas bestående konkurrensfördelar. Exempel på sånt som bygger moat är: Varumärke, patent, tillstånd, lågkostnadsfördelar, byteskostnader etc. Att en bra person är VD, att produkterna gillas, eller lönsamheten är hög räcker inte i sig. Marknadsandelen ska vara minst 3:a eftersom jag i stort letar efter Champions, helst "Hidden Champions".

Bolag från länder med diktaturer och auktoritära regimer går alltid bort, Jfr demokratindex ranking och tidigare inlägg. Vad som helst kan hända i de länderna, framförallt internt men också externt. Även om risken är låg så är den för mig svårbedömd. Och finns "moat" om allt hänger på en regims godtycke? Kommer därför inte investera i kinesiska, ryska eller turkiska bolag. Hong-Kong har fallit i demokratiindex 2020 och är numera en Hybrid-regim. Bolag i sådana länder undviker jag i de flesta fall, särskilt om riktningen inte är god, och de tycks mer och mer bli Kina. (uppdaterat)

Sett till marketcap så vill jag utnyttja de fördelar jag har som småsparare. Det är mycket svårare att ha ha en egde i stora välbevakade bolag. Och framförallt har stora bolag svårare att bli tex 5-10 gånger större. Däremot måste jag inte sälja, eller stryka bolaget om det är över 10 miljarder dollar (Large-cap-gränsen). Sådana bolag kan också vara intressanta, särskilt om de är digitala och skalbara, men mitt största fokus är småbolag.

Önskvärt
Utöver grundkraven ser jag gärna följande egenskaper i bolaget. Detta räknar jag som "Nice to have":
 • Lång historik med fina siffror.
 • Nettokassa.
 • Stark tillväxt, långt över 10% i revenue och/eller vinst. 
 • Dominera sin nisch, hög relativ marknadsandel.
 • Wide-moat, starka konkurrensfördelar.
 • Gynnas av megatrender som digitalisering, IoT, ökad medelklass, och ESG
 • Särskilt demografi är en säker megatrend, så hög andel Asien/Afrika är ett plus.
 • Fullvärdiga demokratier är bäst, och jag är svag för bolag i tidigare brittiska kolonier, sådana länder har ofta en stark samhällsstruktur och tradition. 
 • Helt ocykliskt bolag, återkommande efterfrågan, förbrukningsvaror etc.
 • Samhällsnyttigt bolag, klar win-win för kunder och samhälle.
 • Familjebolag, stark huvudägare. 
 • Ägs av favoritfonder (ger trygghet och signalvärde om de säljer)
 • Helst globalt Microcap, Smallcap eller Nano-cap.

Så länge grundkraven är uppfyllda kan jag köpa. Men ofta vill jag ha "mer". De önskvärda kraven hänger mycket ihop med värdering. Får jag inget av detta krävs verkligen att bolaget är billigt för att jag ska köpa. Har bolaget däremot allt, är jag beredd att betala mer. Detta är vad jag kan kompromissa med, och ska läsas ihop med grundkraven.

Summering

Drömbolaget är en Hidden Champion, dvs en liten okänd marknadsledare, som dominerar en nisch, med nettokassa och som gynnas av megatrender. Men alla bolag behöver inte ha allt och prislappen kan kompensera för det. Däremot måste såklart grundkraven alltid vara uppfyllda. 

Vad tror du om den här investeringsstrategin? Jag kommer bli lite mer flexibel, även om jag också håller på mina principer.